Ważne dokumenty

Do przeglądania poniższych plików wymagany jest program Adobe Acrobat 5.0 lub wyższy.

9

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

9

Deklaracja Przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Tarnowie

9

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM "Nadzieja" w Tarnowie

9

Regulamin Porządku domowego SM "Nadzieja" w Tarnowie

9

Regulamin Rady Nadzorczej SM "Nadzieja" w Tarnowie

9

Regulamin udostępniania dokumentów Członkom SM "Nadzieja" w Tarnowie

9

Regulamin zasad ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za używanie lokali w SM "Nadzieja" w Tarnowie

9

Regulamin Zasad użytkowania lokali oraz pomieszczeń przynależnych w SM "Nadzieja" w Tarnowie

9

Warunki odstąpienia od dochodzenia naliczonych odsetek ustawowych za opóźnienie od niewpłaconych w terminie należności