Historia spółdzielni

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „NADZIEJA” przy FSE „Tamel” bo taka była jej pierwsza nazwa w Tarnowie powstała w 1983 roku. Celem jej było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych załogi fabryki.. Grupa inicjatywna w ilosci 30 osób szybko przystapiła do zgromadzenia niezbednych dokumentów rejestracyjnych i rozpoczecia realizacji pierwszych dwóch budynków. Możliwosc szybszego uzyskania mieszkania skłoniła wielu młodych ludzi do podjecia decyzji o przystapieniu do Spółdzielni. W owym czasie droga do uzyskania pierwszego samodzielnego mieszkania w Tarnowie była długa – 15 lat oczekiwania w kolejce Stad w niedługim okresie po zarejestrowaniu Spółdzielni liczba członków zwiekszyła sie do 60 osób . To były poczatki.

Lata 1983 do 1986 były to lata przygotowan obejmujace kolejne opracowania koncepcji budowy przyszłego osiedla Romanowicza w Tarnowie. Przed Zarzadem i władzami Spółdzielni ówczesne władze miasta Tarnowa postawiły wiele warunków takich jak:

 • projekt budowlany poprzedzony koncepcja miał byc opracowany bez udziału Wojewódzkiego biura projektów i Inwestprojektu,
 • Budowa budynków mieszkalnych miała sie odbyc bez angażowania ówczesnych potentatów wykonawczych takich jak Kombinat Budownictwa czy Inżynieria, bo te miały obłożenie na wykonanie prac budowlanych przynajmniej kilka lat
 • Technologia realizowanych budynków mogła byc dowolna za wyjatkiem tzw „wielkiej płyty” bo z tej budowano osiedla dla TSM i Jaskółki

Takie obostrzenia z perspektywy czasu wydaja sie zaskakujace i nie prawdopodobne ale prawdziwe.
Tak zrodziła sie w Tarnowie koncepcja budowy osiedli mieszkaniowych w oparciu o technologie tradycyjna tj. ceramike w oparciu o materiały ceramiczne, cegła, pustak „Fert” i podobne.

Budowa budynków też wymagała w zwiazku z tym innego podejscia do realizacji. „Tamel” jako zakład prz, którym powstała Spółdzielnia nie był wstanie siłami własnymi wykonac zaprojektowanych budynków. W 1985 roku Zmieniono nazwe Spółdzielni na Miedzyzakładowa Spółdzielnie Mieszkaniowa „Nadzieja”.

Do spółdzielni przystapiły jako osoby prawne takie przedsiebiorstwa jak: „Chemobudowa” Tarnów, „Inżynieria Tarnów”, ZRI,WPK Tarnów.

Siłami ekip budowlanych członków prawnych na zlecenie SM „Nadzieja” rozpoczeto budowe pierwszych dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu Romanowicza w oparciu o projekt techniczny opracowany przez tarnowskie biuro projektów wyłonione w konkursie jaki rospisano na ta okolicznosc. Biuro opracowało nowatorskie na owe czasy rozwiazania. Nadmienic można by tylko, że zastosowano po raz pierwszy stolarke okienna PCV.

W 1989r oddano do użytku pierwsze 60 mieszkan.

Rok 1989 był też rokiem w którym ważyły sie losy struktur Spółdzielczych w tym Wojewódzkiego

Zwiazku Spółdzielni Mieszkaniowych. W rejestrach tegoż Zwiazku figurowały tysiace oczekujacych na swoje pierwsze „M” kandydatów. SM „Nadzieja” na rynku tarnowskim była już w tedy postrzegana jako Spółdzielnia, która oferuje inne spojrzenie na budownictwo i realizuje budynki w oparciu o technologie tradycyjna. W wyniku podziału WZSM SM „Nadzieja” przyjeła 5.440 członków. Przy takiej ilosci członków miała prawo opracowac i przygotowac koncepcje budowy budynków w nowym miejscu miasta Tarnowa. Opracowano tzw. ZTE ( obejmujace projekt techniczny i założenia ekonomiczne) na 500 mieszkan w dzielnicy Rzedzin w Tarnowie. Spółdzielnia nasza miała budowac budynki objete zadaniem 7 i 8. Do realizacji tego zamierzenia nigdy nie doszło z wielu powodów, najważniejszym było brak przygotowania infrastruktury technicznej a zwłaszcza nieuregulowanie stosunku własnosci na tym terenie przez Władze miasta Tarnowa.

W 1991 roku nastepuje kolejny ważny krok w usamodzielnieniu sie Spółdzielni. Nastepuje zmiana nazwy Spółdzielni na „Miedzyzakładowa Spółdzielnie Mieszkaniowa „Nadzieja” w Tarnowie. Przejeto kolejnych członków prawnych. W roku tym rozpoczeto negocjacje z Zakładami Azotowymi i Zakładami Mechanicznymi Tarnowie o zakup terenu przy ul. Romanowicza na, którym zakłady te przygotowywały budowe kilku budynków mieszkalnych w ramach swojej działalnosci socjalnej.

W 1992 roku doszło do podpisania umowy i przejecia placu budowy. Skapy rynek wykonawczy – brak specjalistów w zakresie realizacji budynków w tradycji przyspiesza decyzje władz Spółdzielni o zawiazaniu własnego zakładu Remontowo-Budowlanego. 20 osobowy ZBR przystepuje do realizacji budynku Nr 6 przy. ul. Brandstaettera na 55 mieszkan i w tym roku zostaje oddany do użytku.

Wprowadzone nowe zasady finansowania budowy mieszkan po 01.01.92 roku postawiły wszystkich członków Sp-ni w nowej sytuacji. Przepisy zobligowały członków do wpłat na konto Spółdzielni w wysokosci 20% wartosci mieszkania przed zasiedleniem pozostałe 80% kosztów do spłaty wraz z czynszem w ciagu 40 lat, w wysokosci 20% dochodów brutto. Bardzo wielu członków, którzy zgodnie z kolejnoscia w rejestrze otrzymali propozycje odbioru mieszkania wg tych zasad zrezygnowało z mieszkan ze wzgledów finansowych, Niestety rok 1993 przyniósł jeszcze pogorszenie sytuacji. PKO odmówiła udzielania kredytów na wyżej wymienionych zasadach i Zarzad Sp-ni podjał uchwałe o rozpoczeciu budowy mieszkan za srodki własne członków i do dnia dzisiejszego jest to jedyna forma budowy mieszkan.

Kolejne lata to realizacja kolejnych przedsiewziec mieszkaniowych i tak:

 • 1993 rok oddanie do użytku budynku Nr 8 na osiedlu Brandstaettera z 64 mieszkaniami
 • 1994 rok oddanie do użytku budynku Nr 12 i 14 o 77 i 46 mieszkaniach na osiedlu Brandstaettera,

W 1995 roku z uwagi na zmiany charakteru działania Spółdzielni dokonano zmiany nazwy Spółdzielni na Spółdzielnie Mieszkaniowa „Nadzieja” w Tarnowie.

 • 1996 rok oddanie do użytku budynek Nr 16 o 38 mieszkaniach na osiedlu Brandstaettera.
 • 1997 roku oddanie do użytku kolejnych 2-ch budynków 18 i 20 o łacznej ilosci mieszkan 60

1997 rok to rok wa nych decyzji w Spółdzielni. Zmieniajace sie uwarunkowania zewnetrzne a zwłaszcza:

 • malejace zapotrzebowania na mieszkania na rynku zwłaszcza własnosciowe
 • wzrost ilosci podmiotów na rynku wykonawczym i możliwosc wyboru firmy w oparciu o przetargi

powoduje podjecie decyzji o restrukturyzacji Spółdzielni. Na bazie 2-ch działów tj ZRR i Administracji powstaja 2 niezale ne podmioty gospodarcze, które w ramach swojej działalnosci przejmuja w oparciu o umowy dwustronne obowiazki wykonawstwa robót na realizowanych budynkach oraz administracje osiedlami bedacymi w eksploatacji Spółdzielni. SM „Nadzieja” była pierwsza Spółdzielnia, która wprowadziła w srodowisku tarnowskich spółdzielni metode zlecania na zewnatrz prac z zakresu administrowania. tzw. oudsordsing sprawdził sie i daje wymierne korzysci dla członków Spółdzielni. W wyniku restrukturyzacji z 32 osobowego składu pozostało 8 osób zatrudnionych w Spółdzielni, które do chwili obecnej prowadza kompleksowa obsługe członków w zakresie eksploatacji zasobów jak i prowadza inwestycje.

Kolejne lata to kolejne budynki oddawane do użytku:

 • 1998 rok oddano do u ytku gara wielostanowiskowy 2-poziomowy wraz z nowym zapleczem biur Spółdzielni. Nale y zaznaczyc e jest to jedyny taki obiekt w miescie Tarnowie. Nastepuje zmiana siedziby Spółdzielni, przeprowadzamy sie z podnajmowanych biur przy ul. Sowinskiego 19 do własnych pomieszczen przy ul. Brandstaettera 2. W wyniku prowadzonej gospodarki oddajemy równie 2 pomieszczenia handlowe, które oddane w podnajem przysparzaja Spółdzielni dochodów.
 • 1999 roku oddanie budynku Nr 22 o 32 mieszkaniach przy ul. Brandstatetera oraz zlokalizowanego w centrum Tarnowa budynku przy ul. Bema 4-8 o 25 mieszkaniach i 11 lokalach u ytkowych.
 • 2000 roku zostaje zrealizowany i oddany do u ytku zespół gara owy 68 boksów gara owych – strona północna ul. Brandstaettera.
 • 2001 rok oddanie do u ytku kolejnego budynku Nr 24 o 44 mieszkaniach na osiedlu Brandstaettera.

Podstawowym zało eniem Spółdzielni była budowa osiedli w sposób kompleksowy. Łacznie z mieszkaniami powstawały równolegle , ró nego rodzaju placówki handlowe, usługowe, kulturalno-oswiatowe i inne.

Te działania miały na celu zapewnienie jak najlepszych warunków ycia i bytowania członkom Spółdzielni „Nadzieja”.

Aktualnie Spółdzielnie stanowi 1 478 członków. W dwóch osiedlach w Spółdzielni zamieszkuje około 2 tys. osób. Powierzchnia eksploatowanych zasobów wynosi 35 000 m2, w tym powierzchnia lokali handlowych i usługowych 785 m2, zas powierzchnia garaży to 1726 m2.

Ostatni przekazany do użytku nowy budynek o 18-u mieszkaniach na osiedlu Brandsstaettera wybudowany został za srodki własne użytkowników.

Podstawowym zadaniem Spółdzielni jest obecnie eksploatacja zasobów mieszkaniowych, troska o ich własciwy stan techniczny i estetyczny, o poprawe komfortu zamieszkiwania. Temu służa remonty i modernizacje zasobów, a tak$e bieżaca konserwacja.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja” w Tarnowie prowadzi niezmiennie polityke powiekszania zasobów mieszkaniowych z towarzyszaca infrastruktura, podnoszac systematycznie standardy technologiczne użytkowe i funkcjonalne. Kontynuowany jest proces inwestycyjny. Rozpoczeta została inwestycja przy ul. Bema w Tarnowie . Przewiduje sie wybudowanie około 25 garaży za srodki własne przyszłych użytkowników.

W przygotowaniu jest równie$ budowa kolejnego osiedla mieszkaniowego pod robocza nazwa „Szujskiego Sady” w tym celu zakupiono już 0,8 ha ziemi pod budownictwo mieszkaniowe wielokondygnacyjne. Czekamy tylko na uchwalenie nowego Planu zagospodarowania przestrzennego Prace nad zmiana Urzad miasta Tarnowa rozpoczał w 1997r.Zadania na kolejne lata to przede wszystkim umiarkowane zamierzenia inwestycyjne oraz ciagłe doskonalenie technik zarzadzania nieruchomosciami własnymi jak i powierzonymi.

Władze Spółdzielni w poszczególnych latach działalności:

od 1983r do 1986
Prezes Sławomir Błaszczak
Wiceprezes Wiesław Polityło
Członek Kazimierz Olszewski
Członek Marek Bałut
Członek Marek Fudyma

od 1986r do 1992
Prezes Sławomir Błaszczak
Wiceprezes Kazimierz Olszewski
Członek Wiesław Polityła
Członek Sławomir Sorys
Członek Tadeusz Pecka

od 1992r do 1993
Prezes Sławomir Błaszczak
Wiceprezes Kazimierz Olszewski
Członek Sławomir Sorys
Członek Tadeusz Pecka

od 1993r do 1997
Prezes Kazimierz Olszewski
Wiceprezes Tadeusz Gniadek
Członek Alicja Sroka

od 1997r do 2015
Prezes Kazimierz Olszewski
Członek Alicja Sroka

od 2015r do nadal
Prezes Kazimierz Olszewski
Wiceprezes Artur Nadolnik