Walne Zgromadzenie Członków SM” Nadzieja”

24 cze 2020

Tarnów, dnia 24.06.2020 r.

Zawiadomienie

 Na podstawie par. 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd SM „Nadzieja” w Tarnowie zwołuje na dzień 15.07.2020 r. Walne Zgromadzenie Członków SM „Nadzieja”.

Proponowany porządek zebrania.

1/ Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2/ Wybór prezydium Zebrania (przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza).

3/ Odczytanie listy pełnomocników członków.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wybór komisji:   – mandatowo – skrutacyjnej (3 osoby),

                               – wyborczej (3 osoby)

                       – uchwał i wniosków (3 osoby),

6/  Przedstawienie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawomocnościi  zebrania (podjęcie uchwały).

7/ Sprawozdanie Zarządu za 2019 r. z działalności merytorycznej, finansowej, realizacji uchwał i wniosków.

8/ Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r.

9/ Dyskusja nad sprawozdaniami oraz zgłaszanie zapytań ustnie i pisemnie.

10/ Podjęcie uchwał w sprawie:

·         Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r.

·         Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni  za okres 2019 r. obejmującego: bilans, rachunek               zysków i strat oraz informację dodatkową.

·         Podziału nadwyźki bilansowej za rok 2019r.

·         Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.

·         Określenia najwyższej sumy zobowiązań.

Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni.

11/ Zgłoszenie kandydatów na delegata na X Zjazd Delegatów MZRSM.

12/ Przedstawienie protokołów Komisji wyborczej w sprawie zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej i na        delegata X Zjazdu Delegatów MZRSM.

13/  Omówienie zmian do regulaminu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady        Nadzorczej.

14/ Wybór Rady Nadzorczej.

15/ Wybór delegata na X Zjazd delegatów MZRSM.

16/ Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków (podjęcie uchwały).

17/ Zakończenie obrad.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w sali OHP ul. Mościckiego 27  w Tarnowie o godz. 1700.

      Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym przysługuje zgodnie z par. 104 ust. 2 Statutu wyłącznie członkom Spółdzielni. Członek może  brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego członka.

Informujemy równocześnie, źe zgodnie z par. 107 ust. 5 Statutu materiały będące przedmiotem obrad są wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni, Tarnów ul. Brandstaettera 2 od dnia 1.07.2020 r. w godzinach od 1000do 1400.

W związku z tym, źe w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków jest wybór Rady Nadzorczej informujemy, że zgodnie z par. 126 ust. 1 statutu członkowie Spółdzielni na 15 dni przed rozpoczęciem Walnego Zebrania Członków zgłaszają kandydatów do biura Zarządu. Zgłoszony kandydat winien mieć rekomendację co najmniej 10 członków Spółdzielni potwierdzoną czytelnym podpisem oraz adresem zamieszkania. Wzór zgłoszenia znajduje się w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Brandstaettera 2 w Tarnowie.

Walne Zgromadzenie organizowane jest zgodnie z par. 104-131 Statutu Spółdzielni.

Statut znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.smnadzieja.okay.pl oraz w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Brandstaettera 2.

Ponadto z uwagi na trwający stan epidemiczny w kraju oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zależnie od sytuacji jaka będzie występować w danej chwili, Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

– zachowanie odległości, co najmniej 2 m między osobami z równoczesnym zakryciem przez uczestników zebrania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,

– zapewnienie środka do dezynfekcji rąk ( bądź rękawiczek jednorazowych) i ewentualnego sprzętu używanego podczas zebrania (np. długopisu),

– dezynfekcję przedmiotów używanych wspólnie, jeżli nie są to materiały jednorazowe,

– aby drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się osoby uczestniczące w zebraniu były otwarte, w miarę możliwościi tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykając). Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane powinny być regularnie dezynfekowane,

– w pomieszczeniu, w którym odbywa się zebranie otwarcie okien w celu  zapewnienia dopływu świeżego powietrza. Jeśli jest to niemożliwe np. ze względu na pogodę pomieszczenie powinno być regularnie wietrzone w tym przed zebraniem, nie rzadziej niż co godzinne w trakcie zebrania.

 KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W WALNYM ZGORMADZENIU SM „NADZIEJA” DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, PEŁNOMOCNIKÓW I EKSPERTÓW.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, z późn. zm.), dalej zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadzieja”, z siedzibą w Tarnowie, ul. Brandstaettera 2, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd.

·        Państwa dane osobowe  przetwarzane będą w celu:

o   sporządzenia listy obecności Członków na Walnym Zgromadzeniu oraz ustalenia ilości osób uprawnionych do głosowania w sprawie podejmowanych uchwał zgodnie z art. 36 Prawa Spółdzielczego,

o   sporządzenia listy obecności pełnomocników na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 83  ust. 11 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz do dołączenia jej do protokołu obrad WZ,

o   w celu sporządzenia protokołu obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z  art. 41 § 3 Prawa Spółdzielczego.

·        Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

·        Dane mogą być udostępniane Członkom Spółdzielni, przedstawicielom Związku Rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajowej Rady Spółdzielczej oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

·        Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 41 § 5 Prawa Spółdzielczego).

·        Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

·        Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jeśli korzystają Państwo z pomocy eksperta  SM „Nadzieja” zobowiązuje Państwa do poinformowania  go o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu przetwarzania danych osobowych (tj. sporządzenie listy obecności), o przysługujących prawach z tytułu przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania.

9

Protokół z WZCZ z 2020r z dnia 15 lipca 2020r